Whistleblower

Chr. Hansen har en whistleblowerhotline, hvor alle Chr. Hansens medarbejdere og samarbejdspartnere, herunder midlertidigt ansatte, fastansatte, kontraktansatte, kunder, leverandører, forretningspartnere og andre interessenter, kan indberette ulovlig eller uetisk adfærd eller problemer af alvorlig eller følsom karakter.

Vores whistleblowerhotline er kun beregnet til indberetning af problemer af alvorlig eller følsom karakter, der kan have en negativ indflydelse på virksomhedens drift og resultater – såsom:

  • ulovlig aktivitet

  • økonomisk kriminalitet (herunder svig, bedrageri med kreditkort osv.) eller bedrageri med værdipapirer (insiderhandel, banksvindel, hvidvaskning af penge, forfalskning osv.)

  • bestikkelse eller korruption (eksempler kan være interessekonflikter, uforholdsmæssigt store sponsorater eller donationer, uforholdsmæssigt værdifulde gaver eller betaling under bordet (smørelse))

  • miljøforurening

  • alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

  • vold og seksuel chikane

  • aktiviteter, som på anden måde udgør alvorlige forsømmelser (f.eks. overtrædelse af konkurrencelovgivningen, diskriminerende adfærd, brug af børnearbejde og krænkelse af menneskerettighederne).

Sager vedrørende ansættelsesvilkår eller andre forhold på arbejdspladsen bør løses lokalt, med mindre sagen er af særligt alvorlig karakter, jævnfør ovenstående, eller sagen ikke kan rejses via de almindelige kanaler.


Indberetning

Medarbejdere, der oplever alvorlige problemer, opfordres til først at drøfte sagen med deres supervisor, leder eller andre relevante afdelinger, f.eks. den lokale HR-afdeling, den lokale økonomifunktion eller landechefen.

Hvis du uanset årsagen ikke føler dig tryg ved at tage sagen op lokalt, eller hvis der efterfølgende ikke bliver gjort noget ved situationen, kan du indberette sagen til General Counsel, Corporate Vice President (CVP) Compliance via internettet (det sker via en sikker side, der hostes eksternt) eller via telefon (døgnåben globalt, oversættelse til rådighed).

Alle indberetninger sker anonymt, og du har mulighed for at forblive anonym. Du er velkommen til at benytte de andre kanaler til indberetning, som vi har beskrevet ovenfor, eller kontakte General Counsel, CVP Compliance direkte.

Efter indberetning har indberetteren ansvar for at følge op på sagen via vores whistleblowerhotline. Vi kan kun løse sagerne, når vi har tilstrækkelige oplysninger.

Repressalier eller misbrug af vores whistleblowerhotline

Chr. Hansen sikrer, at der ikke diskrimineres mod eller gøres repressalier gældende over for medarbejdere eller forretningspartnere, der i god tro indberetter sager til vores whistleblowerhotline på baggrund af vedkommendes personlige viden.

Hvis du mener, at du har været udsat for gengældelse eller repressalier på grund af en indberetning, eller fordi du har deltaget i en undersøgelse, skal du omgående indberette det til vores whistleblowerhotline. Alle indberetninger undersøges med fuld fortrolighed.

Personer, der forsætligt foretager falsk indberetning eller på anden måde misbruger systemet, vil blive pålagt disciplinære foranstaltninger.

Del denne side